Školení

V návaznosti na naši praxi nabízíme (nejen našim klientům) následující přednášky a školení:

Obchodněprávní minimum

Jedná se o úvodní, celodenní přednášku, průřez obchodněprávním stykem. Lektor s účastníky prodiskutuje zejména následující témata:

  • legislativní rámec podnikání
  • obchodní rejstřík a jiné veřejné registry
  • obchodní společnosti - založení, likvidace, přeměny společností
  • úpadek, insolvenční řízení
  • obchodní smlouvy, odběratelsko - dodavatelské vztahy

Na obchodněprávní minimum navazují specializovaná školení. Lze je však provést i bez předchozího obchodněprávního úvodu. Jedná se o seminární bloky:

Vymáhání pohledávek

V rámci tohoto polodenního semináře se jeho účastníci seznámí s tím, jak zvýšit efektivitu vymáhání pohledávek jakož i s celým procesem vymáhání pohledávky, tzn. zejména s předžalobním inkasem, mimosoudním řešením sporu, soudním inkasem (žaloba, soudní jednání, rozsudek), exekuce (návrh, zaplacení, nemajetnost). Dalšími tématy jsou rovněž prodej pohledávky, faktoring, zápočet pohledávky, atd.

Odpovědnost statutárního orgánu

Podrobně je probíráno postavení statutárního orgánu, jeho povinnosti; dále pak odpovědnost za škodu, postavení statutárního orgánu v koncernu, trestní odpovědnost statutárního orgánu a odpovědnost vedoucích zaměstnanců. Tento seminář je možno konat ve zkrácené verzi jako polodenní či v plné šíři jako celodenní.

Pracovní právo

Polodenní seminář zaměřený na témata jako pracovní smlouva, výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem, jiné způsoby ukončení pracovního poměru, aktuální změny v zákoníku práce či odpovědnost zaměstnavatele za škodu.