Aktuality

GDPR (General Data Protection Regulation) [20.11.2017]

Dnem 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení klade vysoké nároky pro firmy, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků nebo uživatelů. Připravte Vaši firmu na GDPR a vyhněte se vysoký pokutám na nedodržení GDPR.

ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ [23.11.2016]

Od 1.10.2016 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách, která mj. říká, že účastník veřejné zakázky (akciová společnost) bude vyloučena ze zadávacího řízení, pokud nemá vydány výlučné zaknihované akcie.
Pro přeměnu listinných akcií na zaknihované nás neváhejte kontaktovat.

JEDNATEL A PROKURISTA [22.03.2016]

Starší právní úprava účinná do 31.12.2013 neumožňovala, aby jednatel a prokurista mohli společně jednat. Vrchní soud v Praze ve svých rozhodnutích sp. zn. 14 Cmo 184/2014 a 14 Cmo 576/2014 odstranil pochybnosti nové soukromé právní úpravy a společné jednání jednatele a prokuristy opět odmítl s odůvodněním o rozdílnosti obou zastoupení.

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH [06.02.2016]

Nejvyšší soud se ve svém aktuálním stanovisku sp. zn. Cpjn 204/2015 ze dne 13. ledna 2016 vyjádřil k některým sporným otázkám zákona o obchodních korporacích. Zaujal např. stanovisko, že usnesení valné hromady s.r.o. o souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, nemusí mít formu notářského zápisu.

STŘÍDAVÁ VÝCHOVA [29.10.2015]

Ústavní soud ČR ve svých aktuálních rozhodnutích shrnul základní proncipy svěřování dítěte do péče po rozchodu rodičů. Soudy musí u každého z rodičů, kteří usilují o svěření dítěte do péče posoudit nejméně 4 kritéria:
1)existenci pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou,
2)míru zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče daného rodiče,
3)schopnost daného rodiče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby, a
4)přání dítěte.
V případě, že jeden z rodičů naplňuje tato kritéria výrazně lépe, je zpravidla v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do péče tohoto rodiče. V případě, že oba rodiče naplňují tato kritéria zhruba stejnou měrou, je třeba vycházet z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů.
Z judikatury Ústavního soudu tedy plyne, že svěření dítěte do střídavé péče není automatickým řešením při rozchodu rodičů.

WWW.ODDLUZENI-BANKROT.EU [14.05.2015]

Založili jsme nové internetové stránky WWW.ODDLUZENI-BANKROT.EU. Prezentace je tematicky zaměřená na oddlužení (osobní bankrot) a má za cíl poskytnout zájemcům o oddlužení základní informace týkající se platební neschopnosti, způsobu oddlužení či návrhu na povolení oddlužení.

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH [09.09.2014]

Zákon o obchodních korporacích, který nabude účinnosti dne 1.1.2014, nahradí zčásti dosud platný obchodní zákoník. Obchodní společnosti, nově obchodní korporace, jsou povinny do 30.6.2014 přizpůsobit společenské smlouvy novému zákonu o obchodních korporacích. Obdobně se musí do 30.6.2014 aktualizovat i smlouvy o výkonu funkce; pokud se tak nestane, platí, že výkon funkce statutárního orgánu je bezplatný!
Případné dotazy k novému zákonu o obchodních korporacích směřujte prostřednictvím emailu: office@balin-advokati.cz nebo tel.: 00420 737 158 834.

ODDLUŽENÍ / OSOBNÍ BANKROT [03.01.2013]

Stále častěji se setkáváme s případy nesprávně sepsaných návrhů na oddlužení (tzv. osobní či spotřebitelský bankrot). Tyto jsou převážně vypracovány různými finančními poradci, dluhovými poradnami či tzv. oddlužovacími společnostmi, které mj. k takovéto činnosti nemají oprávnění. Chybné vyhotovení návrhu na oddlužení přitom může mít pro dotyčnou osobu velmi závažné důsledky v podobě prohlášení konkursu na její majetek.
V případě potřeby podání profesionálně sepsaného návrhu na oddlužení se neváhejte kdykoli na nás obrátit.
Kontakty:
tel: 737 158 834, email: office@balin-advokati.cz

Stavby od 1.1.2014 právně zmizí [15.06.2012]

V březnu 2012 vyšel ve Sbírce zákonů nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) Ten vychází mj. ze zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě). Stavby proto přestanou být nemovitostmi a stanou se součástí pozemku, na němž stojí. Právně zmizí. Stane se tak dnem 1.1.2014, dnem kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník.